admin 发表于 2021-6-30 20:48:02

【石器九八】开服赞助活动

【石器九八】开服赞助活动【赞助反钻活动】


活动时间:7月1日-7月10日之间


活动时间内赞助   100-2000米之内反钻 1.3倍
                           2000-5000米之内反钻 1.5倍
                           5000-10000米之内反钻 2倍

请玩家根据自己赞助的金额找【石器九八】客服领取相对应的反钻

页: [1]
查看完整版本: 【石器九八】开服赞助活动